جزیره لاوان | سفرنامه صبح روز سوم گذر از عسلو تا کیش

جزیره لاوان تو جنوب هرمزگان واقعا مروارید خلیج فارسه. اینجا گفتم که وقتی بلیت هواپیما لاوان وجود نداره، چطوری برید و کجا اقامت کنید.