بوم گردی شنیوب و روستای زیارت | سفرنامه روز دوم گذر از عسلو تا کیش

بوم گردی شنیوب تو روستای زیارت هرمزگان مقصد روز دوم سفر من از عسلویه به کیش بود. یه خونه بهشتی که حیاطش ساحل خلیج فارس بود.