چارک به کیش | سفرنامه روز چهارم گذر از عسلو تا کیش

اسکله بندر چارک به کیش | تو پست مقدمات سفر گفتم که با در نظر گرفتن خفت شدن احتمالی گوشی داغونه رو بردم، ولی این عکسه دیگه اغراق شده داغون افتاده :))

بندر چارک به کیش یکی از مسیرای مرسوم سفر دریایی به کیش ه. اینجا ساعت قایق چارک به کیش، قیمت و راه‌های خرید بلیت رو گذاشتم.